Hitel

Piaci lakáshitel

Lakás és szabadfelhasználású jelzáloghitel most: induló költségek nélkül!

 • Hitelbírálati díj 0 Ft
 • Szerződéskötési díj 0 Ft
 • Folyósítási jutalék 0 Ft
 • Kezelési költség 0 Ft
 • Értékbecslési díj 0 Ft
 • Földhivatali eljárási díj 0 Ft
 • Hitelügyintézési díj 0 Ft

Összesen: 0 Ft

Ingatlan vásárlásra, építésre, felújításra, szabadfelhasználásra, akár hitelkiváltásra is!

Lakáshitelek (piaci kamatozású)

Lakáscélra igényelheti bárki, aki elmúlt 18 éves.

A piaci kamatozású forint alapú lakáshiteleket ajánljuk mindazoknak, akik szeretnének lakáskörülményeiken változtatni a piacon elérhető kamatlábaknál sokkal kedvezőbb kondíciók mellett.

Felhasználható:

 • használt és új ingatlan vásárlására,
 • (új lakás, ház, /hétvégi ház, üdül?, garázs) ingatlan építésére,
 • meglévő lakása, /háza felújítására, bővítésére és korszerűsítésére

Kamat: változó
Futamidő: 5-35 év, egyes hitelintézeteknél 40 év is lehet
Támogatás: nincs
Hitel maximum összege: a megvásárolni kívánt ingatlan értékétől és az ügyfél fizetőképességétől függ.

Előnyök az Ön számára:

 • bármilyen lakáscélra szabadon felhasználható
 • gyors elbírálási idő, egyszerű hiteligénylés
 • a hitel kamatlába és annak törlesztő részlete a piacon az elérhető lakáshitel kamatoknál és törlesztő részleteknél lényegesen kedvezőbb
 • az elfogadott fedezetek köre igen széles
 • kiegészítő ingatlanfedezet biztosítása mellett, akár önerő nélkül is igényelhet!!

 

Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Szabad felhasználású jelzáloghitelek

A hitel fedezetéül csak Magyarország területén található, terheletlen, rendezett tulajdoni lappal rendelkező, önállóan forgalomképes, jelenlegi állapotában is rendeltetésszerű használatra alkalmas, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakóingatlan (családi ház vagy lakás), hétvégi ház, garázs, üzlethelyiség, építés alatt álló ingatlan, illetve építési telek fogadható el. (Sajnos a2008 végétől egyes bankok csak lakóingatlant fogadnak el fedezetként.)

Ügyleti kamat: változó
Futamidő: maximum 40 év (banktól függ)
Támogatás: nincs
Hitel maximum értéke: a fedezetül szolgáló ingatlan forgalmi értékétől valamint az ügyfél fizetőképességétől függ.

A hitelösszeg a fedezetül szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékének min. 60%-a.

Közalkalmazotti hitel

Közalkalmazottak, bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak részére nyújtott lakáskölcsönök.

Állami alkalmazottak lakáskölcsöneihez kapcsolódó állami kezesség vállalása.

Az állami alkalmazottak - állami kezesség - igénybevételének feltételeit az (1992. évi XXXIII. tv.) Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a (1997. évi LXVII. évi tv.) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény, a (1997. évi LXVIII. tv.) Igazságügyi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint a (1994. évi LXXX. tv.) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalók és a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szabályozza.

Jogosult személyek feltételei:

a) Határozatlan időre létesített munkaügyi jogviszony
b) Legalább 3 éves közalkalmazotti jogviszony
c) Felmentési vagy lemondási idejét nem tölti
d) Nem folyik ellene fegyelmi eljárás vagy
e) Nem áll büntetőeljárás alatt
f) Korábban igényelt kezességvállalással biztosított hitelrészt a nyújtó hitelintézetnek kiegyenlítette, illetve az igénylővel közös háztartásban élő házas vagy élettárs - az igénylés időpontjában - állami kezességvállalással biztosított lakáscélú kölcsön törlesztésére nem kötelezett.

Az a)-d) pontban foglalt feltételek teljesülését, valamint a kezességvállalás alapjául szolgáló jogviszony fennállását a munkáltatói jogkör gyakorlója igazolja.
Az e)-f) pontokban foglalt feltételek teljesüléséről az igénylő nyilatkozik a kölcsönt nyújtó hitelintézetnek.
Kedvezményezett cél: új lakás felépítése, új és használt lakás vásárlása.

Igénybe vehető kölcsönök típusai:

 • Kiegészítő kamattámogatott lakáshitel
 • Jelzáloglevél kamattámogatott lakáshitel

A hitelcél megvalósítására igénybevett állami kamattámogatott lakáshitelek egyéb hitelkonstrukcióval nem kombinálhatók!

A hitelek futamideje

Terméktípustól függően minimum 1, 5, illetve 6 év, maximum 35 év, amelyből kamattámogatás a hitel futamidejének első 20 évében jár. A futamidő elején választható türelmi idő is, mely 3-tól 5 évig terjedhet. Türelmi idő igénylése esetén (amely magában foglalja az esetleges rendelkezésre tartási időt is) a minimális futamidő nem lehet kevesebb, mint 20 év.
Állami kezességgel biztosított lakáskölcsön akkor igényelhető, ha:

Lakásvásárlás esetén az eladó a jelzáloghitel adósának, adóstársának nem - a Ptk. 685. § b) pontja szerinti - közeli hozzátartozója és nem élettársa. Ez alól kivétel a közös tulajdon megszüntetése, ide nem értve a házasság, illetve az élettársi kapcsolat fennállása alatt a házastársak, illetve élettársak között fennálló közös tulajdon megszüntetését.

Lakás építése, vásárlása esetén az adósnak, adóstársnak, ezek házastársának, élettársának és szülői felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, valamint az együttköltöző családtagjainak írásban tett nyilatkozata alapján a 12/2001 Korm. rendelet szerinti jelzáloglevél kamattámogatott, illetőleg kiegészítő kamattámogatott, valamint a korábban hatályban volt jogszabályok alapján államilag támogatott lakásépítési, -vásárlási, -bővítési célú fennálló kölcsönük (a továbbiakban együtt: államilag támogatott kölcsön) nincs, illetve, ha a fenti pontban szereplő személyeknek államilag támogatott kölcsönük van, és együttes nyilatkozatukban vállalják, hogy azt a korábbi kölcsönt folyósító hitelintézetnek az új kölcsönszerződés aláírását követő 360 napon belül visszafizetik.

Maximális felvehető hitelösszeg

A nyújtható kölcsön összege (a banki kölcsönrész és az állami kezességgel fedezett kölcsön összege) nem haladhatja meg a Bank által a hitelcél ingatlanra megállapított hitelbiztosítéki érték 100%-át, illetve a 12/2001 Kormány rendeletben az adott termékkonstrukcióra vonatkozó maximális hitelnagyságot.

Új lakás vásárlása, építése esetén: 15 millió forintot

Használt lakás vásárlása esetén: 5 millió forintot

Adósminősítés

Az igénylőnek a kölcsönt nyújtó hitelintézet belső szabályai szerint - saját, illetve adóstársa jövedelmi helyzetét is figyelembe véve - a kölcsön teljes összegére (tehát az állami kezességgel biztosított és a kezességgel nem biztosított banki kölcsönre) vonatkozóan hitelképesnek kell lennie. Tehát az igényelt konstrukció csak jövedelem alapon nyújtható.
Állami kezességvállalás:
Az állam a mindenkori költségvetési törvényben foglaltak terhére készfizető kezességet vállal a közalkalmazott, bíró, ügyész, igazságügyi alkalmazott által a lakás építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt - a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály szerint kamattámogatott - kölcsön összegének a hitel fedezetéül szolgáló, hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-át meghaladó részére legfeljebb e hitelbiztosítéki érték 100%-ig.
Kezességvállalási díj, és annak megfizetése:
Amennyiben az állami alkalmazotti jogviszony megszűnik a még fennálló kezesség után a központi költségvetés javára - a hitelintézet útján - egyszeri kezességvállalási díjat kell fizetnie. A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség összegének 2%-a.

Állami kamattámogatású jelzálog hitel

Állami kamattámogatás mellett nyújtott jelzáloghitel

Igényelheti minden 18. életévét betöltött kölcsönigénylő, kölcsönadós, vagy kölcsönadósok a jogszabályban meghatározott lakáscélokhoz

 • ha lakás adásvétele esetén nem közeli hozzátartozója , élettársa az eladónak, és e korlátozás alól kivételt csak a nem házastársi, élettársi tulajdonközösség megszüntetése képez,
 • ha lakásépítés, -bővítés, -vásárlás esetén az igénylőknek-adósoknak és ezek házastársának, élettársának, szülői felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, és az egyéb együttköltöző személyeknek jelzáloglevél kamattámogatott és kiegészítő kamattámogatott és egyéb, pl.: törlesztési támogatást élvező lakásépítési, -vásárlási, -bővítési célú kölcsöne nincs,
 • vagy a fennálló kölcsönének visszafizetéséről - a kölcsönszerződés megkötésétől számított - 360 napon belül gondoskodniuk kell,
 • de kivételek e feltételek alól, a szülő és nagyszülő, ha nagykorú gyermekének, unokájának kölcsönügyletében adóstárs vagy adóstárs lesz, és nem szerez tulajdont.

Kamat: új lakás vásárlása esetén 5,3%-tól, használt lakás vásárlása esetén 6,9%-tól + kezelési költség
Futamidő: maximum 35 év
Támogatás időtartama: 20 év
Hitel maximum összege: új lakás vásárlása esetén 15 millió forint, használt lakás vásárlása esetén 5 millió forint.

Új és használt ingatlan vásárlásához, új ingatlan építéséhez, valamint korszerűsítéshez vagy bővítéshez igényelhető. A hitel igénylés alapfeltétele az önerő megléte, és az igazolható rendszeres havi jövedelem. (Az önerő a megvásárolni/építeni/korszerűsíteni/bővíteni kívánt ingatlan piaci értékének a 44-50%-a lehet ,vagy ennek hiányában az önerő kiegészítő ingatlanfedezettel csökkenthető vagy akár ki is váltható).

Személyi kölcsön

Személyi kölcsön – ingatlanfedezet nélkül

Folyamatosan bővítjük hitel tanácsadási és közvetítési szolgáltatásunkat ezért néhány hónapja már fedezetlen személyi hitelekkel is állunk Ügyfeleink rendelkezésére. Cofidis hitel is elérhető!

 • nem szükséges ingatlan fedezet
 • egyszerűen igényelhető
 • gyors hitelbírálat - akár néhány óra alatt
 • a hitelcél bármi lehet: bútorvásárlás, autóvásárlás, lakásfelújítás, esküvő, utazás vagy egyéb tetszőleges célra igényelhető
 • készpénz pár nap alatt már felvehető
 • nincs kezelési költség, hitelbírálati díj, folyósítási jutalék - csak a havi törlesztő részlet
 • nincs árfolyam kockázat
 • összege 150.000 - 3.000.000 Ft-ig terjedhet
 • futamidő 12 - 72 hónap lehet
 • hitelfedezeti életbiztosítás választható, amely akár munkanélküliségre is biztosítást nyújt
 • jövedelmének akár tízszeresét felveheti!

 

Gépjármű hitel

A gépjárműre vonatkozóan

 • Gépjármű életkora: max. 12 éves korig (futamidő végén max 15 év)
 • A gépjármű árát: az Eurotax érték alapján határozzuk meg.
 • Futamidő: 12- 120 hónap
 • A hitel konstrukció: No- casco, casco, beépített casco (a gépjármű 5 éves koráig teljeskörű, azután csak totál/ lopáskár köthető)
 • Önerő: direkt hitelénél: min. 10%; visszhitel, visszlízing, hitelkiváltás: min. 20%
 • A gépjármű állapot: sérülésmentes, normál állapotú legyen.

Személyre vonatkozóan

 • Az adós életkora 25 év- 65 év között
 • Magyar állampolgár
 • Minimum fél éves munkaviszonnyal rendelkező
 • Jogosítvány szükséges

Kezes szükséges, ha:

 • 25 év alatti vagy 65 év fölötti
 • Jogosítvány nélkül
 • Passzív BAR státusz
 • Külföldi munkahely
 • Munkanélküli
 • Gyes/gyed
 • Tanuló

Munkáltatói szükséges, ha:

 • 20% befizetés
 • Ha egyéni vállalkozó a munkaadó
 • Ha nincs cégnévre szóló vezetékes vagy mobil telefon, ami nem titkos

 

Hasznos tudnivalók

Támogatott lakáshitel feltételei

Milyen célra igényelhető jelenleg államilag támogatott ?

Milyen támogatások érhetők el lakásvásárlásra

2009. október 1-től lépett hatályba az a kormányrendelet, amely ismét lehetővé teszi az államilag támogatott lakáshitelek igénylését, így ha Ön lakásvásárlás vagy egyéb lakáscél megvalósítása előtt áll, akkor feltétlenül érdemes tájékozódnia a kamattámogatott lakáshitelekről.

Fiatalok és többgyermekesek kamattámogatása 2015-ben:

Ez a típusú konstrukció kizárólag újépítésű lakóingatlan vásárlására, meglévő lakás, családi ház korszerűsítésére és új ház építésére vehető igénybe. A  ez esetben a futamidő első 20 évében jár.

Otthonteremtési kamattámogatás 2015-ben:

Az Otthonteremtési kamattámogatás a támogatott lakáshitelek másik típusa, ez esetben maximum 5 éves kamattámogatással számolhatunk. Jóllehet e lakáshitel futamideje hosszabb is lehet, a támogatás csak az első 5 évben jár. Ezzel a típusú lakáshitellel az új lakás vásárlása és építése, valamint a lakáskorszerűsítés mellett, használt lakás vásárlása, lakás tulajdoni hányadának megvásárlása közös tulajdon megszüntetésével, legalább komfortos lakás bővítése, és a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésébe tartozó lakóingatlan visszavásárlása is finanszírozható.

Mekkora a támogatás mértéke?

A 20 éves kamattámogatású kölcsön esetén a kamattámogatás mértéke az állampapírhozam, illetve ennek hiányában a referenciahozam bizonyos százaléka, mely a gyermekek számától függ. Minél több eltartott gyermek van a családban, annál magasabb a támogatás. Ha a gyermekszám eléri a 6-ot, a támogatás mértéke már nem emelkedik tovább.

A kamattámogatás mértéke új lakás építése vagy vásárlása esetén:

 • fiatal, gyermektelen  esetén az állampapírhozam 50%-a,
 • 2 gyermek esetén az állampapírhozam 52%-a
 • 3 gyermek esetén az állampapírhozam 55%-a,
 • 4 gyermek esetén az állampapírhozam 59%-a,
 • 5 gyermek esetén az állampapírhozam 64%-a,
 • 6 vagy ennél több gyermek esetén az állampapírhozam 70%-a.

Ha a kölcsön futamideje alatt emelkedik az eltartott gyermekek száma mielőtt az adósok betöltenék a 45. életévüket, akkor a kamattámogatást a hátralévő időszakra a magasabb gyermekszám alapján számítják.

A kamattámogatás mértéke lakáskorszerűsítés esetén:

 • az eltartott gyermekek számától függetlenül az állampapírhozam 40%-a.

Amennyiben a kamattámogatással csökkentett ellenszolgáltatás 6% alá csökkenne, akkor kamattámogatásként az a mérték vehető igénybe, ami az ügyleti kamat 6%-os mértékének eléréséhez szükséges.

Otthonteremtési kamattámogatás esetén az 5 évig biztosított támogatás mértéke szintén az állampapírhozam alapján kerül meghatározásra, eltérő új, illetve használt lakás hitelezésekor, illetve függ az eltartott gyermekek számától.

Új lakás vásárlása vagy építése esetén a kamattámogatás mértéke:

 • legfeljebb 2 gyermek esetén az állampapírhozam, illetve referenciahozam 60%-a,
 • 2-nél több gyermek esetén az állampapírhozam, illetve referenciahozam 70%-a.

Használt lakás vásárlása, korszerűsítése és bővítése esetén a kamattámogatás mértéke:

 • gyermekszámtól függetlenül az állampapírhozam 50%-a.

Mekkora a kérhető hitelösszeg?

A Fiatalok és többgyermekesek kamattámogatott hitelének összege a fővárosban és megyei jogú városban nem lehet több 12,5 millió forintnál, egyéb településeken 10 millió forintnál. Lakáskorszerűsítésre maximum 5 millió forint nyújtható.

Az Otthonteremtési kamattámogatás által elérhető maximális kölcsönösszeg új lakóingatlan esetében 15 millió forint, használt lakás esetén 10 millió forint.

Mekkora értékű lakások esetén vehető igénybe kamattámogatás?

A Fiatalok és többgyermekesek támogatott lakáskölcsöne esetén az alábbi, maximális értékű lakóingatlanok –telekár nélkül számított, ÁFA összegét is tartalmazó – építési költségének, illetve vételárának finanszírozására van lehetőség:

 • Budapesten és megyei jogú városokban maximum 25 millió forint
 • Egyéb településeken maximum 20 millió forint

Lakáskorszerűsítés esetén a korszerűsítendő lakóingatlanra településtípustól függetlenül költséghatár nélkül igényelhető a támogatott hitel.

Az Otthonteremtési kamattámogatás esetén az alábbiak szerint határozza meg a vonatkozó kormányrendelet a finanszírozható lakóingatlanok maximális értékét:

 • Új lakás vásárlása esetén az ÁFA és telekár nélkül meghatározott vételár, új ház építése esetén a hitelintézet által elfogadott, ÁFA és telekár nélkül meghatározott bekerülési költsége maximum 30 millió forint lehet,
 • Használt lakás vételára maximum 20 millió forint lehet,
 • Korszerűsítés, bővítés esetén a hitelintézet által elfogadott, ÁFA összegét tartalmazó költségvetés maximum 15 millió forint lehet.

Milyen egyéb feltételei vannak az igénylésnek?

A támogatott lakáshiteleknek nemcsak a hitelintézetek által meghatározott, hanem jogszabályban előírt feltételei is vannak. Csak azok a személyek lehetnek rá jogosultak, akik e feltételnek maradéktalanul megfelelnek.

Életkorra, családi állapotra vonatkozó feltételek

A Fiatalok és többgyermekesek támogatott építési és vásárlási lakáshitelét egyedülállók, házastársi és élettársi kapcsolatban élő személyek egyaránt igényelhetik. Ha nincsen vagy legfeljebb 1 eltartott gyermeke van az igénylőnek, akkor sem az ő, sem a házastársa vagy élettársa életkora nem haladhatja meg a 35. életévet a  benyújtásakor. Legalább 2 gyermeket nevelő személy esetén sem az  személy, sem a házastársak, illetve élettársak életkora nem lehet több 45 évnél. Lakáskorszerűsítési hitel igénylésénél nincsen életkori és a gyermekek számára vonatkozó megkötés.

Az Otthonteremtési kamattámogatás keretében felvehető lakáshitelt minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy igényelheti, aki megfelel az egyéb előírásoknak. Nincsen tehát sem jogszabályban rögzített felső életkorhatár, sem családi állapotra vonatkozó megkötés.

Lakástulajdonra vonatkozó feltételek

A Fiatalok és többgyermekesek lakáshitelénél kizáró okot jelent, ha a támogatott személynek, élettársának, házastársának, gyermekének, vele együttköltöző családtagjának van lakóingatlan tulajdona, lakáshasználati joga, vagy lízingelt lakása. Lakáskorszerűsítés esetén a korszerűsítendő ingatlanon kívül nem lehet egyéb lakástulajdona a támogatott személynek.

Az alábbi lakástulajdon megléte azonban nem jelent akadályt:

 • együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányad, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonba,
 • az a lakóingatlanamelynek lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte,
 • az a lakás, amely a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén, haszonélvezettel terhelten került az igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, kiskorú gyermekének vagy a vele együttköltöző családtagjának a tulajdonába, és a haszonélvező a lakásban lakik.

Az Otthonteremtési kamattámogatás igénylését nem zárja ki az igénylők meglévő lakástulajdona.

A támogatott lakáshitelek további feltételeiről részletes leírást talál honlapunkon az adott lakáscélra vonatkozó tájékoztató anyag alatt.

Támogatott lakáshitel költségei

Támogatott lakáshitel felvétele nem jár sem több, sem kevesebb költségtétellel, mint a piaci kamatozású lakáshitelé. A  során az alábbi kiadásokkal kell számolni alapesetben:

 • Értékbecslési díj: kb. 30.000 Ft (Építkezés esetén egy-egy részfolyósítás alkalmával fizetendő műszaki szakértői díj: kb. 10.000 Ft + ÁFA),
 • Közjegyzői okiratba foglalás díja: hitelösszeg 0,5-1%-a,
 • Folyósítási jutalék: hitelösszeg 1-2%-a,
 • Földhivatali költségek – az aktuális földhivatali díjszabás szerint.

Az adott lakáscélhoz kapcsolódóan egyéb – nem közvetlenül a hitelfelvételhez kötődő – költségek is felmerülhetnek. Ilyen például lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés elkészítésének ügyvédi díja, a tulajdonjog bejegyzésének földhivatali díja, a lakásszerzés után felmerülő illeték összege.

Pénzügyi partnereink díjelengedési akcióinak köszönhetően azonban a fenti díjtételek jelentős része megspórolható. Több millió forintos hitelfelvétel esetén egy jól megválasztott hitelkonstrukcióval akár több százezer forintot is megtakaríthat! Az említett költségek egy részét a bank átvállalja Ön helyett vagy folyósítást követően visszatéríti.

A támogatott lakáshitelek törlesztő részletei

Mivel a támogatott lakáshitelek kizárólag forint alapon nyújthatók, ezért árfolyamkockázattal nem kell számolni!

Mekkora összegű törlesztés várható a kamattámogatott időszak lejárata után?

E kérdésnek különösen az 5 éves kamattámogatású lakáshitelek esetében van nagy jelentősége. A kamattámogatott időszak utáni törlesztő részletet a hitelintézetek az aktuális piaci kamatok alapján fogják kiszámolni. Az, hogy a mostani piaci kamatláb alapján mekkora havi törlesztést kellene fizetni a támogatott időszak után.

Mit tehet, ha nem jogosult támogatott lakáshitelre?

Amennyiben az állami kamattámogatású lakáshitelek valamelyik feltételének nem felel meg, akkor sem kell lemondania a kívánt lakáscélról. Ez esetben piaci kamatozású lakásvásárlási, korszerűsítési, bővítési vagy felújítási kölcsönt vehet igénybe az otthonteremtéshez! E lakáshitelek igénylési feltételei kevésbé kötöttek, de itt is lényeges, hogy az adós megfeleljen a bankok személyi, jövedelmi és ingatlanfedezetre vonatkozó feltételeinek!

Fedezetként elfogadható ingatlanok

A hitel fedezetéül csak Magyarország területén található, terheletlen, rendezett tulajdoni lappal rendelkező, önállóan forgalomképes, jelenlegi állapotában is rendeltetésszerű használatra alkalmas, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakóingatlan (családi ház vagy lakás), hétvégi ház, garázs, üzlethelyiség, építés alatt álló ingatlan, illetve építési telek fogadható el. 2008 év végétől egyes bankok szigorították a hitelek fedezetéül elfogadható ingatlanok körét.

A fedezetül felajánlott ingatlan(ok) tulajdoni lapján a tulajdonos(ok) bejegyzett tulajdonjogának kell szerepelnie, illetve lakás/ház vásárlása esetén az ügyfél tulajdonjog bejegyzésére irányuló kérelme szerepelhet széljegyként.

Saját erő

A banki finanszírozáson kívüli források, így minden pénzeszköz, amely a bankkölcsönökön felül szükséges a hitelcél eléréséhez. Építkezésnél minden fizikai munka, beépített anyag.

Személyi jövedelemadó kedvezmény

A lakáscélú hitel törlesztéséhez kapcsolódó kedvezmények
Az adókedvezmény alapja a lakáscélú felhasználásra felvett hitel adósaként (adóstársaként) szereplő magánszemély által az adóévben a tőke, a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett, a hitelintézet által igazolt összeg.
Érdemi változás, hogy a törvény e megfogalmazása alapján már a hitelszerződésnek is lakáscélúnak kell lennie, azaz a jövőben a kedvezményt nem lehet igénybe venni szabad felhasználású hitel (pl. személyi kölcsön) után abban az esetben sem, ha a magánszemély azt ténylegesen lakáscélra használta fel.
Az adókedvezmény a hitelintézet által igazolt összeg 40 százaléka (max 120 ezer forint) lehet, ha teljesültek a szükséges feltételek.

Teljes hiteldíj mutató

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) egy százalékos értékkel megmutatja, hogy az adott hitel az összes felmerülő díjjal, kamattal együtt mekkora költségekkel jár a teljes hitel függvényében. Azt mondja meg, hogy mekkora (kamatot) fizet a kölcsönfelvevő valójában (a névleges kamat, a kezelési költség, a hitelbírálati díj és egyéb más költségek figyelembe vételével) a folyósított kölcsön összegéért.

Azt, hogy egy bank hitele drágább vagy olcsóbb egy másik bank hitelénél, azt a kamat önmagában még nem mutatja meg!

A Teljes Hiteldíj Mutatót eredetileg a fogyasztási hitelek (áruhitelek, személyi kölcsönök) összehasonlíthatósága érdekében került bevezetésre. A pontos THM értéket csak a pontos futamidő és hitelösszeg ismeretében lehet meghatározni. Ezért a bankok termékeikre egy meglehetősen széles sávban adják meg a lehetséges THM-értékeket.

Sajnos a THM sem mindent tudó, bár valóban jó összehasonlítási lehetőség, de főleg a lakáshitelek esetében a kezelési költség számításának módját, vagy a ma oly gyakori devizahitelek kockázatát nem mutathatja meg.

Kezelési költség

A kezelési költséget, amelyet a havi törlesztésekkel együtt fizetjük, háromféle módon számítják a bankok:

 • Havonta számolják az éppen aktuális tőketartozásra vetítve, így tulajdonképpen kamatként viselkedik. Az ügyfelek szempontjából ez a legkedvezőbb megoldás.
 • A legtöbb bank által alkalmazott megoldás, hogy a kezelési költséget az év elején fennálló tőketartozásra vetítik, így évenként a kisebb tőketartozás miatt csökkenő összegű kezelési költséget fizetünk.
 • Az ügyfelek szempontjából legdrágább megoldásnál a kezelési költséget a teljes futamidő alatt a folyósított hitelösszegre vetítik.

Érdemes a bankban mindig rákérdezni, hogy a törlesztési táblában megadott havi tájékoztató összegek már tartalmazzák-e a kezelési költséget is.

Fentiekből érzékelhető, hogy bár a bankok első pillantásra közel azonos feltételekkel kínálják lakáshiteleiket, az apró eltérések több ezer forintos különbséget tudnak okozni a havi törlesztő részletekben.

Központi hitelinformációs rendeszer

 

A KHR a hazai pénzügyi intézmények kezelésében álló hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylők hitelképességét. Ezáltal a hitelezési kockázatok összességében csökkenhetnek, a felelős hitelezési tevékenység könnyebbé válhat, és mindez gyorsíthatja és kedvezőbbé teheti a hitelfelvételt.

A lakossági KHR mind a pozitív hiteltörténetet, mind a negatív információkat (mulasztások, visszaélések, csalások), mind pedig az adósságrendezési eljáráshoz kapcsolódó információkat képes rögzíteni.

A KHR működtetésének célja ezen túlmenően, hogy védje az ország pénzügyi rendszerét az olyan személyekkel szemben, akik korábban visszaéléseket követtek el a pénzügyi piacon.

A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat adnak és kapnak a KHR-ből. Az Önnel szerződő intézmény az adatainak egy részét a szerződés megkötése után, más részét bizonyos események bekövetkeztekor adja át a KHR-nek. Amennyiben Önről az előzőekben említettek következtében már van információ a KHR-ben, az intézmények az Önnel való szerződés előtt információkat kérhetnek a KHR-ből hitelképességének megállapításához.

A KHR-ben kizárólag a törvényben meghatározott adatok tárolhatók, és az adatok kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatók fel, valamint csak az arra jogosult pénzügyi szervezeteknek adhatók ki, szigorú törvényi feltételek alapján. A KHR-t működtető vállalkozás (KHR-t az MNB által engedélyezett és folyamatosan felügyelt vállalkozás működtethet, Magyarországon jelenleg a BISZ Zrt. látja el a feladatot) felelős az adatok teljes körű és naprakész nyilvántartásáért. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak. Nem jelenti a banktitok sérelmét ezen adatok BISZ Zrt. részére történő átadása, illetve ezen adatok pénzügyi szervezetek részére történő szolgáltatása.

Hitelbiztosítéki érték

A hitelbiztosítéki érték a bank, illetve megbízottja által meghatározott forgalmi értéknél - az adott ingatlan minőségétől, műszaki állapotától, fekvésétől, stb. függően - kb. 10-30%-kal alacsonyabb érték.

 

Illeték fizetési kötelezettség használt lakás vásárlása esetén

Illetéket – hivatalos nevén visszterhes vagyonátruházási illeték – ingatlanvásárlás esetén kell fizetni. Összegyűjtöttük a legfontosabb illetékfizetési szabályokat. Megmutatjuk, hogy mennyi illetékre kell számítanunk, ha új vagy használt lakóingatlant veszünk, ha illetékkedvezményre vagyunk jogosultak és megnézzük, milyen egyéb lehetőség van az illeték csökkentésére.

Mennyi az illeték kedvezmény nélkül?

A vagyonátruházási illeték megfizetése a vevőt terheli. Az illeték mértéke lakásszerzés esetén alapesetben 4%. Ilyen mértékű illetéket kell fizetnünk akkor is, ha a nem a teljes lakást szerezzük meg, hanem csak résztulajdont vásárolunk. Ebben az esetben az adott tulajdonrész arányában fizetjük meg a 4%-os illetéket.

 


Mennyi az illeték, ha kedvezményre vagyunk jogosultak?

Illetékkedvezmény vehető igénybe, ha a lakásvásárló még nem töltötte be a 35. életévét, első lakását vásárolja, melynek értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. Az illeték ez esetben 2%.

 


Cserepótló illetékkedvezmény

Cserepótló illetékkedvezménnyel jelentős mértékben csökkenthető az illeték. Ha a lakásvásárláshoz képest három éven belül egy másik lakást eladtunk, úgy annak forgalmi értéke levonható a vásárolt lakás illetékalapjából.

Ki kell emelni azonban, hogy egy vásárláshoz csak egy eladás kapcsolható, tehát nincs mód arra, hogy két értékesítés árával csökkentsük a vásárlási illetékalapot!

Illetékkedvezmény állami támogatás igénybevétele esetén

Amennyiben a lakásvásárló a vásárláskor vissza nem térítendő állami támogatást is igénybe vesz, a kedvezmény összegét le kell vonni a lakás értékéből, kivéve a lakáscsere esetét.


Mely esetben mentesülhetünk az illetékfizetés alól?

Építési telek vásárlása esetén

Nincs illetékfizetési kötelezettség építési telek vásárlása esetén, ha arra 4 éven belül lakóházat építünk, melynek hasznos alapterülete eléri a maximális beépíthetőség 10%-át.

Újépítésű lakóingatlan vásárlása esetén

Nem kell illetéket fizetnünk vállalkozó által értékesítés céljára épített vagy építetett lakóingatlan esetében, ha annak forgalmi értéke nem haladja a 15 millió forintot és ez az első lakásvásárlásunk.

Amennyiben az új lakás forgalmi értéke 15-30 millió forint közötti, akkor az illetékalap 15 millió forinttal csökkenthető.

 


Részletfizetési lehetőség

A NAV illetékosztályánál az illeték megfizetésére vonatkozóan részletfizetés kérhető. Jóváhagyás esetén az illetéket nem egy összegben, hanem jellemzően legfeljebb 12 havi részletben kell megfizetni.

 
megosztás